این منم ، دقیقا همانی که می نمایانم

دقیقا آن چیزی که می بینی و ادراک می کنی

  اما تو چه ؟ 

آنچه می نمایی هستی ؟